Pëlqimi i informuar

Faleminderit që shprehët dëshirën për të marrë pjesë në studimin MENTUPP. Qëllimi i këtij formulari është të konfirmojë se jeni dakord të merrni pjesë në këtë projekt dhe se e dini se çfarë përfshin projekti dhe pjesëmarrja juaj.

 

Ju lutemi lexoni fletën e informacionit të bashkangjitur, të ndjekur nga pikat në hapin tjetër, dhe nëse jeni akoma të lumtur të merrni pjesë, ju lutemi klikoni 'Po, jam dakord' në hapin tjetër.

 

Për më shumë informacion në lidhje me MENTUPP, ju lutemi referojuni Informacionit dhe Kushteve të Përdorimit të paltformës MENTUPP dhe Deklaratës së privatësisë së të dhënave të MENTUPP Hub.