Heqje dorë nga përgjegjësia

Ky projekt financohet nga programi i Bashkimit Evropian Horizon 2020 për hulumtim dhe inovacion nën marrëveshjen e grantit Nr. 848137. Materiali i paraqitur dhe pikëpamjet e shprehura këtu janë përgjegjësi vetëm e autorit/ve. Komisioni i BE nuk merr asnjë përgjegjësi për çdo përdorim të informacionit të përdorur këtu.

Informacion dhe Kushtet e Përdorimit

MENTUPP Hub është një portal në internet që përfshin mjete të të nxënit, që synojnë përmirësimin e shëndetit mendor në Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM-të) në sektorin e ndërtimit, në sektorin e kujdesit shëndetësor dhe në sektorin e Teknologjisë dhe Informacionit. Ndërhyrjet në MENTUPP Hub janë hartuar nga MENTUPP Project..

Jo, MENTUPP Hub është falas.

Po! Ju mund të anuloni regjistrimin tuaj në çdo kohë dhe nuk ju kërkohet që të jepni një arsye për këtë. Ju lutemi dërgoni me email kërkesën tuaj në contact@eaad.net, nëse dëshironi të anuloni regjistrimin tuaj.

Për detaje në lidhje me privatësinë dhe të dhënat, ju lutemi referojuni Deklaratës së Privatësisë së të Dhënave të MENTUPP Hub. Për informacione të mëtejshme në lidhje me MENTUPP Hub, dërgoni email në contact@eaad.net.. Nëse keni nevojë për ndihmë ose keni një rast urgjence, ju lutemi kontaktoni Linjat e ndihmës/shërbimet e urgjencës.

Për përdoruesit e MENTUPP Hub, zbatohen kushtet e mëposhtme të përdorimit:

Përdoruesit e regjistruar mund të përdorin të gjitha informacionet dhe materialet në MENTUPP Hub. Përdorimi i tyre parashikohet ekskluzivisht për përdorim personal. Çdo përdorim tjetër, dhe ri-prodhim i informacioneve apo materialeve, kërkon leje paraprake nga Projekti MENTUPP.

MENTUPP Hub përmban link-e me faqet e internetit të palëve të treta. Projekti MENTUPP nuk ka ndonjë përgjegjësi për përmbajtjen e këtyre faqeve dhe as nuk është përgjegjës për disponueshmërinë e tyre.

Informacioni dhe materialet në MENTUPP Hub nuk pritet të kenë ndonjë efekt negativ në shëndetin tuaj mendor.

Projekti MENTUPP nuk do të jetë përgjegjës për dëme, humbje ose lëndime përsa i përket çështjeve që adresohen në MENTUPP Hub përmes informacioneve. Kjo përfshin edhe veprimet e ndërmarra ose jo si pasojë e informacionit të përfshirë në MENTUPP HUB (duke përfshirë edhe humbjen ose dëmtimin e shkaktuar nga neglizhenca).

Ju lutemi dërgoni email contact@eaad.net nëse keni pyetje të mëtejshme në lidhje me kushtet e përdorimit të MENTUPP Hub.