Mbrojtja e privatësisë së të dhënave

Pse është e rëndësishme kjo deklaratë e privatësisë së të dhënave?

 

Projekti MENTUPP i merr seriozisht të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave dhe ka një detyrim ligjor të sigurojë sigurinë e të dhënave tuaja. Kjo deklaratë e privatësisë ju tregon pse ne mbledhim të dhëna kur vizitoni këtë faqe dhe si mund të përdorni dhe të ndryshoni informacionin personal që ne mbajmë.

Ju lutemi vini re se kjo deklaratë e privatësisë vlen vetëm për MENTUPP Hub, jo për ndonjë faqe tjetër në internet të përmendur ose të lidhur nga MENTUPP Hub.

 

 

Çfarë lidhet?

 

Projekti MENTUPP financohet nga programi i Bashkimit Evropian Horizon 2020 për kërkimin dhe inovacionin nën marrëveshjen e grantit Nr. 848137. MENTUPP Hub është zhvilluar si pjesë e Projektit MENTUPP.

 

Kjo faqe në internet mirëmbahet nga Aleanca Evropiane Kundër Depresionit e.V. (EAAD) në emër të Projektit MENTUPP. Ju mund të kontaktoni EAAD si më poshtë:

Email: dataprotection@eaad.net

Telefoni: +49 (0) 69 6301 863 44

Adresa postale:

Aleanca Evropiane Kundër Depresionit e.V.

Goerdelerring 9

04109, Leipzig

Gjermania

 

 

Cilat të dhëna do të mblidhen në MENTUPP Hub?

 

Baza Ligjore

 

Për të marrë pjesë në MENTUPP, duhet të regjistroheni në këtë platformë në internet. Në procesin e regjistrimit, duhet të siguroni të dhënat personale të paraqitura në seksionin vijues.

Pjesëmarrja në MENTUPP është vullnetare dhe kërkon pëlqimin tuaj, sipas GDPR (Art. 6 para. 1). Informacioni në lidhje me pëlqimin përshkruhet në mënyrë gjithëpërfshirëse në procesin e pëlqimit MENTUPP. Kjo përfshin, ndër të tjera, që të dhënat tuaja mund të përdoren në formë anonime për qëllime kërkimore.

Ju mund të kundërshtoni këtë pëlqim në çdo kohë duke dërguar një email në dataprotection@eaad.net.

Në këtë rast, ju do të përjashtoheni nga çdo përdorim i ardhshëm i MENTUPP Hub, pasi një ndarje e të dhënave personale për qëllime kërkimore dhe jo-kërkimore nuk është teknikisht e mundur. Për më tepër nuk synohet nga sponsori i projektit dhe është një interes i ligjshëm në përputhje me GDPR (neni 89).

 

Procesi i regjistrimit

 

Për t'u regjistruar si përdorues në MENTUPP Hub, do t'ju kërkohet të jepni të dhënat e mëposhtme:

 • Emri dhe mbiemri
 • Adresa e postës elektronike ose numri i telefonit celular

Kjo ju mundëson të merrni një link aktivizimi si pjesë e procesit të regjistrimit.

 • Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi

Këto përdoren për të rregulluar hyrjen në llogarinë tuaj.

 • Kodi i NVM-ve

Kjo do t'ju sigurohet nga punëdhënësi juaj.

 • Nëse jeni një punonjës apo jeni në një pozicion drejtues

Kjo i mundëson Hub-it të rekomandojë materiale që përputhen me përgjegjësitë tuaja të menaxhimit.

 • 4 Numrat e Rastësishëm

Kodi që keni marrë nga NVM-ja juaj dhe 4 numrat e rastësishëm që zgjodhët do të krijojnë për ju, një kod unik ID.

 

Pse po i mbledhim këto të dhëna?

 

Qëllimi kryesor i Projektit MENTUPP është të përmirësojë shëndetin mendor në vendin e punës duke zhvilluar, zbatuar dhe vlerësuar një ndërhyrje në shumë nivele që synojnë vështirësitë e shëndetit mendor në Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) në sektorët e ndërtimit, shëndetësisë dhe TIK. Qëllimi dytësor është të zvogëlojë depresionin dhe sjelljen vetëvrasëse.

Projekti MENTUPP ka zhvilluar një sërë ndërhyrjesh, përdorimi dhe ndikimi i të cilave do të vlerësohen për qëllime kërkimore. Qëllimi është që këto ndërhyrje, nëse provohen të efektshme, të jenë gjerësisht të disponueshme në vendet e punës.

Si pjesë e Projektit MENTUPP të dhënat do të mblidhen brenda MENTUPP Hub. Qëllimi i kësaj është të vlerësojë se si po përdoren ndërhyrjet dhe ndikimin e tyre.

Këto të dhëna do të anonimizohen, asnjë e dhënë personale nuk do të përdoret për qëllime vlerësimi ose nuk do të ndahet me një palë të tretë.

Përveç të dhënave të regjistrimit të përshkruara më sipër, të dhënat e mbledhura do të përfshijnë sa më poshtë:

 • Numri i përdoruesve të regjistruar të MENTTUP Hub
 • Rregullsia (data dhe koha) e hyrjes së përdoruesit në MENTUPP Hub
 • Koha totale që një përdorues kalon në MENTUPP Hub kur identifikohet
 • Faqet në MENTUPP Hub që një përdorues viziton / klikon kur identifikohet

Për secilën nga sa më sipër, të dhënat do të lidhen me Kodin tuaj Unik të Identifikimit e jo me të dhënat tuaja personale të mbajtura në MENTUPP Hub që mblidhet për qëllime regjistrimi.

 

 

Çfarë do të bëhet me këtë informacion dhe a janë të dhënat të sigurta?

 

Të gjitha të dhënat që mbledhim ruhen në një server qendror të sigurt në ambientet e një ofruesi të shërbimit të internetit në Gjermani. Do të merren të gjitha masat e arsyeshme fizike dhe teknike për të garantuar sigurinë e të dhënave në të gjitha pikat. I gjithë komunikimi midis pajisjes tuaj dixhitale dhe serverit tonë është i enkriptuar.

Të dhënat do të analizohen dhe vlerësohen për qëllimin e hulumtimit si pjesë e Projektit MENTUPP. Për këtë qëllim, të dhënat do të transferohen në mënyrë të sigurt midis organizatave partnere dhe partnerëve të projektit të angazhuar në detyrat e vlerësimit. Të gjithë partnerët pjesëmarrës të projektit u nënshtrohen ligjeve për mbrojtjen e të dhënave.

Të dhënat nuk do të ndahen me punëdhënësin tuaj.

Të dhënat anonime mund të përdoren për botime (shkencore) në lidhje me Projektin MENTUPP dhe / ose në procesin e shpërndarjes së informacionit në lidhje me Projektin MENTUPP.

Ju mund të kontribuoni në sigurinë e të dhënave tuaja duke mbrojtur fjalëkalimin tuaj dhe duke mos i ndarë me të tjerët.

 

 

Kush do të ketë qasje në të dhënat e mia?

 

Të dhënat janë të arritshme vetëm për partnerët zyrtar të hulumtimit (organizatat) e Projektit MENTUPP.

Projekti MENTUPP nuk do të:

 • Përdorë ose zbulon të dhënat tuaja personale pa lejen tuaj të qartë nëse nuk përballen me një detyrim ligjor për ta bërë këtë
 • Përdorë të dhënat tuaja personale për t'ju dërguar e-mail informative të pakërkuara (spam)
 • Siguron ose shet të dhënat tuaja personale ndonjë pale të tretë (p.sh. për qëllime promovuese)

 

A kam të drejtë t'i përdor ose t'i fshijë këto të dhëna?

 

Po, ju keni tre të drejtat që ju akordohen nga Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave të Bashkimit Evropian:

 • Ju keni të drejtë të rishikoni të gjitha të dhënat që kemi ruajtur për ju
 • Ju keni të drejtë të korrigjoni çdo të dhënë që kemi ruajtur për ju që është e pasaktë
 • Ju keni të drejtë të fshini të gjitha të dhënat që kemi ruajtur për ju

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga këto të drejta, ju lutemi dërgoni me email dataprotection@eaad.net me temën e postës elektronike 'Kërkesë për të Dhëna - MENTUPP Hub ‘dhe jini të gatshëm të jepni dëshmi të identitetit tuaj, zakonisht duke shkruar nga adresa e postës elektronike që keni përdorur për t'u regjistruar.

Nëse nuk jeni të kënaqur me trajtimin tonë të të dhënave tuaja, ju keni të drejtë të ankoheni në agjencinë e mbrojtjes së të dhënave në vendin tuaj.

 

 

Cookies (Gjurmues i të dhënave)

 

Kjo faqe në internet përdor cookies (skedarë të vegjël që mund të shkarkohen në një PC ose pajisje tjetër kur përdoruesi hyn në faqet e caktuara të internetit). Një cookie lejon që një faqe në internet të "njohë" pajisjen e një përdoruesi dhe e bën më të lehtë navigimin në faqe duke hequr nevojën për të ri-futur të dhëna. Në MENTUPP Hub, cookies përdoren për të njohur kur identifikoheni dhe për të vendosur tekstin të shfaqet në gjuhën tuaj të preferuar. Cookies të sesionit (të përkohshëm) përdoren në procesin e vërtetimit. Ne nuk përdorim cookies për të ruajtur të dhënat personale.

 

Përmbajtje të ngulitura nga faqet e tjera të internetit

 

YouTube

 

MENTUPP Hub mund të përfshijë përmbajtje të ngulitur, të tilla si video. Përmbajtja e ngulitur nga faqet e tjera të internetit sillet në të njëjtën mënyrë sikur përdoruesi ta kishte vizituar atë faqe. Këto uebfaqe mund të mbledhin të dhëna për ju, të përdorin cookies, të vendosin gjurmime shtesë të palëve të treta dhe të monitorojnë ndërveprimin tuaj me përmbajtjen e ngulitur.

Përmbajtja e YouTube është e integruar vetëm në "mënyrën e zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave". Vetë YouTube e siguron këtë mënyrë dhe kështu siguron që YouTube fillimisht të mos kursejë asnjë cookie në pajisjen tuaj. Sidoqoftë, kur thirren faqet përkatëse, adresa IP dhe të dhëna të tjera (p.sh. informacioni në lidhje me pajisjen tuaj si sistemi operativ ose shfletuesi) transmetohen dhe kështu, në veçanti, sigurohet informacioni se cilat nga faqet tona të internetit keni vizituar. Sidoqoftë, ky informacion nuk mund t'ju caktohet nëse nuk jeni identifikuar në YouTube ose në një shërbim tjetër të Google (p.sh. Google+) para se të hyni në faqe ose të jeni regjistruar përgjithmonë.

Sapo të filloni riprodhimin e një videoje të ngulitur duke klikuar mbi të, YouTube ruan vetëm cookie-t në pajisjen tuaj përmes mënyrës së zgjeruar të privatësisë, të cilat nuk përmbajnë të dhëna personale të identifikueshme, përveç nëse jeni identifikuar aktualisht në një shërbim të Google. Këto cookies mund të parandalohen nga cilësimet dhe shtesat e duhura të shfletuesit.

 

 

Ndryshimet në këtë deklaratë të privatësisë

 

Në rast se bëhet ndonjë ndryshim në të dhënat që mbledhim dhe si i përdorim ato të dhëna, ne do të rishikojmë Deklaratën e Privatësisë së MENTUPP Hub dhe do të informojmë përdoruesit për kushtet e ndryshuara.

Nëse keni pyetje të mëtejshme në lidhje me këtë Deklaratë të Privatësisë së të Dhënave, ju lutemi dërgoni me email dataprotection@eaad.net.